Novetats

Novetats

Llei 6/2017 Reformes Urgents del Treball Autò  nom


La llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del Treball Autònom ha estat publicada el 25 d'octubre de 2017 al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Algunes mesures s'han posat en marxa al dia següent de la seva publicació al BOE; altres de les mesures més significatives no entraran en vigor fins a gener de 2018 a l'estar supeditades a l'assignació d'una partida econòmica en els pressupostos generals de l'Estat per a 2018.

A manera de síntesi i segons el nostre criteri, els 12 blocs de mesures més destacades són:

 1.Bonificacions en la quota d'autònoms

Per a nous autònoms, amb entrada en vigor el gener de 2018:

• S'amplia a 24 mesos la tarifa plana per a nous autònoms amb els següents trams: 12 mesos a 50 euros, 6 amb una reducció del 50% de quota (137,97 euros) i altres 6 amb una reducció del 30% (quota de 192,79 euros).

• Reducció dels requisits d'accés: es flexibilitzen les condicions, reduint el termini sense cotitzar a autònoms a dos anys en lloc de cinc com s'exigeix ​​ara.

• Autònoms que emprenen per segona vegada amb tarifa plana: s'obre la porta al fet que es beneficiïn de nou de la tarifa plana sempre que hagin transcorregut tres anys de baixa en el Règim Especial d'Autònoms (RETA).

Per a persones discapacitades, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme, amb entrada en vigor el gener de 2018:

 • Es mantenen les quanties i trams: 12 mesos a 50 euros i els 4 anys següents amb una bonificació del 50% (quota de 137,97 euros / mes).

• S'afavoreix l'accés al reduir el termini sense cotitzar a autònoms a dos anys i permetre que es beneficiïn els autònoms que reprenen per segona vegada, sempre que hagin estat anys de baixa.

Tarifa plana Per a mares autònomes, amb entrada en vigor amb la publicació al BOE:

• Tarifa plana per a mares autònomes que havent cessat la seva activitat reprenguin el seu negoci abans de dos anys després del cessament. És una excepció perquè no hagin d'esperar a complir dos anys des que van ser autònomes per última vegada.

2. Noves deduccions fiscals per als autònoms

La Llei introdueix dues importants novetats en permetre les següents despeses deduïbles en l'IRPF a partir també de gener de 2018:

• Subministraments domèstics: l'autònom que treballi des de casa i així ho hagi notificat a Hisenda, podrà deduir-se un 30% dels subministraments d'electricitat, gas, aigua, telefonia i internet. Fins ara la Direcció General de Tributs només accepta la desgravació en cas de disposar de comptadors separats, cosa gens habitual que deriva en la no deducció d'aquestes despeses o, si no, en la deducció errònia.

• Despeses per manutenció: finalment l'autònom podrà deduir 27,27 euros diaris (48 euros a l'estranger) en concepte de despeses de dietes i manutenció amb els següents requisits: que siguin de l'exercici de l'activitat econòmica, que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria, que es paguin per mitjans electrònics i que es disposi de factura a condiciones.

3. Sistema de cotització en el RETA

La reforma proposa canvis importants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) encaminades a fer més just l'actual sistema de cotització i adequar-lo als ingressos reals dels autònoms, en concret es tracta de tres mesures que entraran en vigor el gener de 2018:

1) Pagament per dies reals d'alta: en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del dia efectiu en què es donin d'alta i fins al dia en què es donin de baixa.

2) Quatre terminis per als canvis de cotització: s'amplia de dos a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització.

• Aplicació a partir de l'1 d'abril per les sol·licituds realitzades entre l'1 de gener i 31 de març.

• A partir de l'1 de juliol per les sol·licituds realitzades entre l'1 d'abril i 30 de juny.

• A partir de l'1 d'octubre per les sol·licituds realitzades entre l'1 de juliol i 30 de setembre.

• A partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

3) Límits al nombre d'altes i baixes en l'any: els autònoms podran donar-se fins a tres vegades d'alta i de baixa en el mateix any.

 4. Recàrrecs per retards en el pagament de la quota d'autònoms

Les penalitzacions per retards en el pagament de la quota a les Seguretat, que actualment suposen un recàrrec del 20%, es redueixen a un recàrrec del 10% si es paga el deute dins el primer mes natural següent.

 5. Devolucions per excés de cotització en pluriactivitat

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podien reclamar el seu dret a la devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia sigui igual o superior 12.368,23 €. La reforma contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l'interessat.

 6. Canvis en la cotització de l'autònom societari

 Era una de les principals reivindicacions de les associacions d'autònoms. Després d'una pujada de la base mínima de cotització de l'autònom societari d'un 8%, la reforma inclou la desvinculació de la cotització de l'autònom societari al SMI i el grup A del Règim General. La regulació passa a estar determinada pels pressupostos generals de l'Estat com en el cas de la cotització de l'autònom.

 7. Mesures per afavorir la conciliació familiar

A més de la tarifa plana per a mares autònomes que reprenguin la seva activitat després d'haver cessat en la seva activitat a causa de la maternitat, mesura ja esmentada en l'apartat 1 d'aquest article, la Llei de reformes urgents del Treball Autònom recull altres dues importants mesures per afavorir la conciliació de les autònomes:

• Bonificació del 100% de la quota durant la baixa per maternitat o paternitat: els autònoms que es trobin de descans per maternitat, paternitat, adopció o riscos durant l'embaràs comptaran amb una bonificació total de la quota d'autònoms, mentre que fins ara havien de seguir pagant la seva quota d'autònoms. La quantia de la bonificació serà resultant de l'aplicació a la base mitjana per contingències comunes per la qual hagués cotitzat en els dotze mesos immediatament anteriors a acollir-se a la bonificació.

• Bonificació del 100% de la quota durant un any per a la cura de menors o persones dependents: en aquest cas la bonificació si que està supeditada a la contractació d'un treballador. Es podrà sol·licitar en cas de tenir a càrrec menors de dotze anys o familiars en situació de dependència.

8. Mesures per afavorir la contractació

• Bonificacions a la contractació de familiars: Els autònoms que contractin indefinidament a familiars (cònjuge, pares, fills, germans, avis, sogres, néts, gendres i nores) podran beneficiar d'una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos. No es veuran limitats pel nombre de contractacions i el perfil de l'empleat com actualment, ja que les ajudes només es concedeixen en el cas de contractes a joves menors de 30 o un familiar menor de 45 anys. Entre els requisits es demana que no hi hagi hagut cap acomiadament improcedent en els 12 mesos anteriors i mantenir el contracte sis mesos després del període bonificat. Al regir-se pels pressupostos de l'estat, entrarà en vigor previsiblement el 2018.

• Contractació de fills amb discapacitat: per a aquest col·lectiu s'amplia a fills majors de 30 anys la possibilitat de contractar per compte d'altri sense dret a atur a fills que convisquin amb l'autònom en el domicili familiar.

 9. Cobrament de la pensió completa del jubilat autònom

Si ets treballador per compte propi en edat de jubilació i tens personal contractat en el teu negoci podràs compaginar la teva activitat i rebre el 100% de la pensió. Fins al moment, els autònoms en aquesta situació només reben el 50% de la prestació.

 10. Prevenció de Riscos laborals i salut laboral de l'autònom

• Reconeixement d'accidents in itinere: fins ara La Seguretat Social no contemplava l'accident de treball in itinere, és a dir l'ocorregut en l'anada o tornada a la feina, entre els inscrits en el REPTA però la nova Llei elimina aquesta exclusió.

 11. Representació dels autònoms

• Paper de les associacions: les principals associacions d'autònoms ampliaran la seva visibilitat i representació en passar a considerar-se d'utilitat pública i reconèixer amb això la seva tasca en el teixit econòmic. A més, en el termini màxim d'un any des de l'aprovació de la llei formaran part del Consell Econòmic i Social (CES) i del Consell del Treball Autònom.

• Formació: les principals associacions d'autònoms reforçaran el seu paper com a entitats encarregades de programes formatius per a autònoms.

12. Comissió d'estudi

Queden en fase d'estudi en l'àmbit de la subcomissió del Congrés per a l'estudi de la reforma del RETA les següents mesures:

• Concepte d'habitualitat a l'efecte de la inclusió en el RETA, prestant especial atenció a aquells autònoms els ingressos íntegres no superin el salari mínim interprofessional.

• Cotització a temps parcial dels autònoms.

• Jubilació parcial dels autònoms i criteris que la determinen, així com mesures per garantir el relleu generacional.

 

Reforma Fiscal  2015 

Aquestes són les principals novetats de la reforma fiscal que va aprovar el Consell de Ministres  i la lletra petita ha explicat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.
Més que d'una reforma en profunditat es tracta d'uan redistribució de la recaptació. Rendes inferiors a 50.000 euros i amb càrregues familiars surten afavorides, mentre que ara es grava la indemización per acomiadament, s'elimina l'exempció dels dividends o es redueix la quantitat deduïble en plans de pensions.

 

1-Trams de l'IRPF

La reforma redueix els trams de l'IRPF de set a cinc i es durà a terme en dues fases (una a 2015 i una altra el 2016). Quan estigui plenament en vigor, el 2016, el tipus mínim de l'IRPF serà al 19% (enfront del 24,75% actual) i el màxim en el 45% (enfront del 52% actual), després d'haver pujat 7 punts amb el gravamen complementari que va començar a aplicar-se en 2012.
El primer tram, per a rendes inferiors a 12.450 euros, baixarà del 24,75% al 20% el 2015 i al 19% el 2016. El tipus que grava les rendes d'entre 12.450 euros a 20.200 euros baixarà al 25% el 2015 i al 24% el 2015.
Per a les rendes d'entre 20.200 i 35.200 euros, el tipus baixarà al 31% l'any que ve i al 30% el 2016, mentre que en les rendes d'entre 35.200 i 60.000 euros la tarifa baixarà al 39% el 2015 i al 37% el 2016. Finalment, les rendes que superen els 60.000 euros tributaran a partir del 2015 a un tipus del 47%, que baixarà al 45% el 2016.

2-Deducció per despeses
Límit de 2.000 euros per als autònoms en la deducció per despeses (menjar, gasolina, taxis, telèfon ??). Fins ara, el sostre fiscal deduïble per aquest concepte era del 5% dels rendiments nets. A partir d'ara, com més grans siguin els rendiments nets dels professionals, almenys podran deduir-se en aquest tipus de despeses.
3-Ajuts a les famílies
Creació d'una ajuda de 1.200 euros a les famílies nombroses, discapacitats i ascendents amb discapacitat a càrrec. Aquests ajuts són acumulables i s'afegeixen als impostos negatius per a mares treballadores, que es mantenen.
4- Indemnització per acomiadament
Des de divendres passat, les indemnitzacions per acomiadament tributen en l'IRPF. El Govern ha establert un mínim exempt de 2.000 euros per any treballat. Els assalariats que hagin estat acomiadats de forma improcedent tributen a partir dels 2.000 euros per any treballat. Fins ara totes les indemnitzacions per acomiadament estaven exemptes al 100%. (Veure informació completa)
5- Plans de pensions
Es limiten a 8.000 euros anuals les aportacions màximes a plans de pensions amb dret a deducció en l'IRPF, enfront dels 10.000 euros que es permetia fins ara. Serà una aportació única, que no es veurà incrementada per l'edat del contribuent com passa ara.
6-Dividends
S'elimina l'exempció de tributació de dividends fins a 1.500 euros existent fins ara. A partir d'ara tributen des del primer euro.
7-Estalvi
Els rendiments de l'estalvi passaran a tributar a un mínim del 19% i un màxim del 23% quan entri en vigor plenament la reforma fiscal del Govern l'any 2016.
Els tipus que graven l'estalvi baixaran en tots els trams, però ho faran en dues fases, igual que els trams de l'IRPF. Una part entrarà en vigor el 2015 i una altra el 2016.
Així, l'estalvi fins a 6.000 euros, que fins aquest any tributava al 21% passarà a tributar al 20% el 2015 i al 19% el 2016. Per la seva banda, l'estalvi d'entre 6.000 i 24.000 euros passarà del 25% de 2014 al 22% el 2015 i al 21% el 2016. l'estalvi d'entre 24.000 i 50.000 euros passarà de tributar al 27% a fer-ho al 22% el 2015 i al 21% el 2016, mentre que el que superi els 50.000 euros passarà del 27 % d'aquest any al 24% el 2015 i al 23% el 2016.
8-Plans Estalvi maig
Plans d'estalvi que poden adoptar la forma de compte bancari o assegurança, que estaran exempts de tributació en superar els cinc anys sempre que es garanteixi la retribució d'almenys el 85% de la inversió.
9-Dació en pagament i preferents
Es declara l'exempció de la plusvàlua pel procediment de dació en pagament d'un habitatge. També hi haurà exempcions per a les plusvàlues que puguin generar les accions preferents.
10-Impost de Societats
L'Impost de Societats es reduirà del 30% al 28% el 2015, i al 25% el 2016. A més, s'introduiran deduccions i incentius perquè la tributació de les pimes es quedi en el 20% (si no s'apliquen les reserves de capitalització i anivellació previstes el tipus es quedarà en el 25%) i la dels emprenedors es manté en el 15%.
A més, la base impossible s'amplia per apropar el tipus efectiu al nominal. I es mantenen les deduccions relacionades amb la R + D + I i es crea una nova reserva de capitalització.
11-Banca, al 30%
El sector financer continuarà tributant al 30% en societats. El secretari d'Hisenda, Miguel Ferre, ha dit que aquesta mesura s'ha adoptat "perquè es retorni a la societat aquest esforç fet".
No obstant això, darrere d'aquesta decisió el que realment es busca és beneficiar la banca. L'objectiu és que els bancs puguin seguir comptabilitzant els crèdits fiscals amb el tipus del 30% en comptes de amb els nous tipus més baixos. Cal recordar que gràcies a un decret de desembre, que aplica les directrius de Basilea, la banca ha aconseguit salvar 50.000 milions d'euros dels DTA (actius fiscals diferits, en anglès) dels més de 70.000 que tenia en haver realitzat provisions extraordinàries per sanejar el risc immobiliari per 200.000 milions.
12-Tributació d'autònoms i mòduls
Els treballadors per compte propi que guanyin menys de 12.000 euros a l'any tributaran a un tipus del 15% a partir de juliol, enfront del 21% que havien de pagar fins ara.
La tributació general, que fins ara estava situada en el 24%, baixarà al 20%. Els agricultors i ramaders, hotels i restauradors podran seguir dins del règim actual. Altres col·lectius hauran de passar en el règim d'estimació directa.
13-Treballadors estrangers
Amb l'objectiu d'atreure professionals altament qualificats (excepte esportistes professionals), es manté que els treballadors estrangers desplaçats a Espanya puguin tributar com no residents a un tipus del 24% per als primers 600.000 euros de retribució i durant cinc períodes impositius consecutius.
14-Esportistes establerts a Espanya
S'adequa la tributació dels esportistes no residents a la dels residents, baixant el tipus general del 24,75% al 24%, i fins al 19% el 2016 si el contribuent resideix als Estats membres de la Unió Europea.
15-Comerç electrònic
Es modifica la regla de localització, de tal manera que es realitzarà la tributació en el lloc on es realitzi la compra. Tant per als serveis electrònics, de telecomunicacions o de radiotelevisió. Això implicarà que, si per exemple, es descarrega un llibre electrònic a Espanya, l'IVA es pagarà a Espanya i no on tingui la seu social l'empresa que ven el llibre com succeïa fins ara.
16-Habitatge
El Govern ha eliminat la deducció en l'IRPF per lloguer d'habitatge per als nous contractes que se signin a partir de 2015. D'aquesta manera, el Govern en aquesta legislatura ha suprimit tant la deducció per compra d'habitatge per a les adquisicions posteriors des de l'1 de gener de 2013, com la deducció per lloguer, que quedarà suprimida per als nous contractes que se subscriguin a partir de 2015.
La reforma també redueix els beneficis fiscals d'aquells propietaris que posen en lloguer un habitatge. Concretament, l'exempció de tributació en les rendes obtingudes pels propietaris per rendes del lloguer d'habitatges a partir de l'1 gener 2015 passa del 60% al 50%. A més, s'elimina l'exempció total (del 100%) que s'aplica en el cas que els inquilins siguin menors de 30 anys des d'aquesta mateixa data.
17-IVA
S'han de reclassificar alguns productes sanitaris en compliment d'una sentència europea. Ulleres graduades, les lents de contacte, les pròtesis, les cadires de rodes o les crosses seguiran gaudint del tipus reduït de l'IVA del 10%, però la resta de productes sanitaris hauran d'elevar la seva tributació al 21%. Es mantenen al tipus reduït altres productes sanitaris com les gases, benes o farmacioles per a primers auxilis o pegats oculars, però no així els llençols d'un hospital, per exemple.
18-Llistat de morosos
El Govern ha anunciat la publicació d'una llista de morosos amb l'Agència Tributària, per deutes superiors a un milió d'euros.
19-I + D
Les empreses que inverteixin en R + D més del 10% dels seus ingressos nets comptables ampliaran el percentatge de deducció al 50%.
20-Cinema i Teatre
Augmenten les deduccions del cinema i el teatre i es crearà una nova figura per atreure produccions estrangeres, que partirà d'un mínim d'inversió a Espanya. S'eleva el llindar de benefici fiscal per a les produccions més petites i es manté per a la resta. L'impost de societats per a produccions cinematogràfiques serà del 20% per al primer milió d'euros i del 18% per a la resta, mentre que es fixa una deducció del 15% de les despeses de produccions estrangeres en territori espanyol.

(Diari Expansión)