Retencions

Retencions IRPF

TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLES ALS DIFERENTS RENDIMENTS

2015

2015

2016

2017

2018

 

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI

Abonats

Fins

11/07/2015

Abonats

a partir

12/07/2015

 

Tipus

aplicable

 

Tipus 

aplicable

 

Tipus 

aplicable

 

Rendiments de comptes corrents i comptes a termini.

20%

19,50

19%

19%

19%

Rendiments obtinguts per cessió de capital a tercers.

20%

19,50

19%

19%

 19%

Guanys patrimonials per transmissió o reemborsament d’accs. I part. Inst. Inv. Col·lectiva.

20%

19,50

19%

19%

 19%

Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa.

20%

19,50

19%

19%

 19%

 

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI

Abonats

Fins

11/07/2015

Abonats

a partir

12/07/2015

 

Tipus

aplicable

 

Tipus

aplicable

 

Tipus 

aplicable

Arrendament o sotsarrendaments de béns mobles urbans.

20%

19,50

19%

19%

19%

 

RENDIMENTS D’ACTIVITATS PROFESSIONALS

Abonats

Fins

11/07/2015

Abonats

a partir

12/07/2015

 

Tipus

aplicable

 

Tipus

aplicable

 

 

 

Tipus 

 

aplicable

 

Rendiments d’activitats professionals – En general.

19%

15%

15%

15%

 15%

Professionals de nou inici (En l’any d’inici i en els dos següents).

9%

7%

7%

7%

 7%

 

RENDIMENTS DEL TREBALL

Abonats

Fins

11/07/2015

Abonats

a partir

12/07/2015

 

Tipus

aplicable

 

Tipus 

aplicable

 

 

Tipus 

aplicable

Relacions Laborals i estatutàries en general.

 

Nova tarifa general

Pensions i Havers Passius del sistema públic (S. Social i Classes Passives).

Prestacions I subsidis d’atur.

Elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques.

19%

15%

15%

15%

 15%

Rendiments d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars.

19%

15%

15%

15%

 15%

Retribució consellers i administradors de societats mercantils.

37%

37%

35%

35%

 35%

Retribució consellers i administradors de societats mercantils (Xifra negoci <100.000€).

20%

19,5%

19%

19%

 19%