Àrea de Finques

Si vol comprar, vendre o llogar un immoble faci-ho amb professionals qualificats, confiï en nosaltres, som Agents de la Propietat Immobiliària i Administradors de Finques (titulats).

Un API és l’únic professional amb titulació universitària, al que l’Estat, a través del ministeri de Foment, li ha exigit uns coneixements i li ha reconegut un títol que l’habilita per a intermediar en operacions immobiliàries.

Un API té els coneixements i l’experiència necessària que permetran dur a bon fi les operacions que se li encarreguen.

L'administrador de finques s'encarrega de gestionar els bens immobles amb criteris Professionals, conscient del seu valor com a bé d'inversió i estalvi. Conscient que el patrimoni immobiliari és, en molts casos, un llegat transmès de generació en generació, gestiona i actualitza les rendes, els seus cobraments i pagaments. Fa les liquidacions corresponents i el seguiment d'impagats i morosos.

Un Administrador de Finques l'assessora sobre totes les matèries relacionades amb la propietat immobiliària, i a més, pot representar oficialment al propietari, si així ho desitja, davant de tercers ( llogaters , administració pública, comunitats). 

Serveis en l'àmbit de finques

-Constitució Comunitat de Propietaris.
-Confecció Estatuts Comunitats de Propietaris
-Sol·licitud C.I.F. Comunitats de Propietaris.
-Confecció convocatòries, actes, comunicats, certificacions, etc Cominitats de Propietaris.
-Administració Comunitats de Propietaris.
-Consultes legals Comunitats de Propietaris.
-Contractes d'arrendament d'habitatges, locals i rústics.
-Administració de finques (Vertical i horitzontal).
-Revisions renda arrendaments (IPC).
-Compra-venda de tota classe de bens immobles.
-Permuta de tota classe de bens immobles.
-Arrendament de finques rústiques, urbanes, locals de negoci, indústries, comerços, oficines, etc. 
-Arrendaments de temporada rústics, urbans e industrials.
-Compra- venda de fàbriques, naus, solars industrials, instal·lacions, etc.
-Tramitació i promoció d’afers relatius a operacions immobiliàries ante qualsevol organisme estatal, autonòmic, provincial o municipal.
-Peritació de bens i drets immobiliaris de qualsevol classe.
-Assessorament i tramitació de las hipoteques.