Àrea Fiscal 

Els serveis d'assessoria fiscal que ofereix PADULLÉS Assessors-Associats tenen la finalitat d'oferir un tracte directe i personalitzat que permet valorar les necessitats específiques de cada client.

Un bon assessorament fiscal, sense cap mena de dubte, és una bona inversió, doncs amb l'utilització adequada dels instruments de l'actual normativa fiscal, s'assoleix una menor càrrega tributària amb un considerable estalvi econòmic.

Serveis en l'àmbit fiscal i tributari

-Enquadrament i altes Impost Activitats Econòmiques.
-Declaració Censal tributària (Models  036 i 037).
-Obligacions tributàries.
-Obtenció Codi d'identificació fiscal (CIF).
-Gestió liquidacions tributàries
-Declaracions I.V.A. (Models 303-308-309-390).
-Declaracions Pagaments fraccionats Renda (Models 130-131).
-Declaracions retencions (Models 111-115-123-180-190-193).
-Declaracions del clients i proveïdors (Model 347).
-Declaracions intracomunitàries (Model 349).

-Declaracions Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics doc.(Model 600/620).

-Declaracions Impost sobre successions i donacions (Model 650/651/652/653/660).

- Declaracions Impost Estades en establiments turístics (Model 950).

-Gasoil agrícola.

-Gasoil professional.

-Declaració entitats en règim d'atribució de rendes (Model 184).
-Declaracions Intrastat.
-Declaracions Impost Societats (Model 200-201).
-Pagaments a compte Impost Societats (Model 202).
-Declaracions IRPF (Model 100).
-Atenció requeriments.
-Inspeccions Tributàries.
-Recursos.

-Al·legacions. 
-Ajornaments.
-Comptes anuals entitats jurídiques.
-Memòries - informes de gestió.
-Tramitacions Registre Mercantil.
-Consultoria fiscal i tributària. 
-Sol·licituds certificats.