Col·legi Graduats Socials LleidaCol·legi Graduats Socials Lleida

Àrea Laboral i de Seguretat Social  

Dins el marc de l'assessoria laboral i de seguretat social, PADULLÉS Assessors-Associats li ofereix la possibilitat de gestionar i tramitar qualsevol expedient a l’I.N.S.S. o a la Tresoreria de la Seguretat Social.

L’ assessorament i tramitació laboral integral de l'empresa, la confecció i tramitació de contractes de treball, nòmines, butlletins de cotització i l’ assessorament, estudi i tramitació de tot tipus de Prestacions de la Seguretat Social, son les principals tasques que es porten a terme.

 

Serveis en l'àmbit laboral i de seguretat social

-Gestió i tramitació d’expedients de jubilació.
-Gestió i tramitació d’expedients de viduïtat i orfenesa.
-Gestió i tramitació d’expedients d’invalidesa.
-Gestió i tramitació d’expedients d’incapacitat temporal.
-Gestió i tramitació declaracions d’ingressos (complements mínims).
-Afiliació i alta/baixa règim especial empleats de la llar.
-Afiliació i alta/baixa règim especial agrari.
-Afiliació i alta/baixa règim especial de treballadors autònoms.
-Liquidacions de Seguretat Social.
-Rebut de salaris.
-Cartes pagament IRPF. Mensual i trimestral.
-Resum anual d'IRPF.
-Tramitació altes i baixes treballadors.
-Tramitació baixes malaltia (ILT) i accidents de treball.
-Certificats de retenció IRPF.
-Certificats de situació familiar.
-Redacció i confecció de contractes de treball (totes les modalitats).
-Documentació atur.
-Representació conciliacions davant el CMAC.
-Representació davant Inspecció de Treball.
-Expedients regulació d'ocupació.
-Assessorament i confecció convenis col·lectius d'empresa.
-Assessorament i tramitació expedients davant la Seguretat Social (jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat).
-Consultoria en tot tipus d'assessorament en l'àmbit laboral.